• Jogszabály
  • Jogszabály
  • 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § Az e rendeletben szereplő fogalmakat az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Ehat.) és végrehajtási rendeleteiben meghatározottak szerint kell értelmezni.
2. § (1) Az Ehat. 22/C. §-a szerinti adatszolgáltatást az adatszolgáltató a (2) és (3) bekezdésben meghatározott adattartalommal teljesíti, a tárgyév június 30-áig.
(2) Az adatszolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során nyilatkozik arról, hogy
a) nagyvállalatként,
b) szakreferens igénybevételére köteles nagyvállalatként vagy
c) szakreferens igénybevételére köteles kis- és középvállalkozásként
szolgáltat adatot.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza:
a) az adatszolgáltató energiafelhasználása tekintetében:
aa) az épület, tevékenység és szállítás területeire vonatkozóan (a továbbiakban: részterületek) az adatszolgáltató működésével összefüggésben felmerült teljes éves (mért és számolt) energiafelhasználás mennyiségét energiahordozónként a mért mértékegységekben, illetve a teljes felhasználást MWh/év mértékegységben is megadva;
ab) részterületenként az adatszolgáltató működésével összefüggésben felmerült teljes éves üvegházhatású gázkibocsátást CO2 kilotonna/év mértékegységben megadva;
ac) részterületenként a vállalkozás működésével összefüggésben felmerült teljes éves energiafelhasználás költségét értékben - ezer Ft/év mértékegységben megadva;
b) az adatszolgáltató által elért energiamegtakarítás mértékére vonatkozóan:
ba) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel érintett műszaki rendszer megnevezését és az intézkedés műszaki tartalmát (például világításkorszerűsítés, fűtéskorszerűsítés);
bb) azon tény feltüntetését, hogy a nagyvállalati energetikai auditálásra kötelezett adatszolgáltató esetében a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés szerepelt vagy nem szerepelt az energetikai audit javaslatai között;
bc) azon tény feltüntetését, hogy a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés bármely támogatás (ideértve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményét is) igénybevételével vagy anélkül valósult meg és a támogatás megjelölését;
bd) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés részterület szerinti azonosítását (épület, folyamat, szállítás);
be) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés költségét ezer Ft-ban megadva;
bf) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elérni tervezett energiamegtakarítást energiahordozónként a mért mértékegységekben és összesítve az intézkedésekkel elérni tervezett teljes energia megtakarítást MWh/év mértékegységben megadva;
bg) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel ténylegesen elért energiamegtakarítást energiahordozónként a mért mértékegységekben intézkedésenként és összesítve az intézkedésekkel elért teljes energiamegtakarítást MWh/év mértékegységben megadva;
bh) a bg) pont szerinti összesített energiamegtakarításon belül azon energiamegtakarítás mértékét MWh/év mértékegységben megadva, amely energiamegtakarítás támogatás igénybevételével végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel valósult meg;
bi) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elért energiaköltség megtakarítást ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva;
bj) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elért nem energiaköltség típusú megtakarítást ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva;
bk) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés várható megtérülési idejét években megadva;
bl) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés során létrejövő, illetve átalakított műszaki rendszer tervezett műszaki élettartamát;
bm) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés megvalósulásának, üzembe helyezésének dátumát;
c) az adatszolgáltató által végzett szemléletformálási tevékenységgel összefüggésben:
ca) a szemléletformálási tevékenység jellegét, leírását;
cb) helyszínét;
cc) a tevékenység ismétlődésének gyakoriságát, a program élettartamát és cd) az aktív és passzív módon elért résztvevők számát.
(4) Hiányos vagy hibás tartalmú adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltató a határidőn belül, az adatszolgáltatás ismételt benyújtásával végezhet adatkorrekciót.
3. § (1) Az adatszolgáltató a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján közzétett nyomtatvány kitöltésével és elektronikus úton történő beküldésével teljesíti az adatszolgáltatást.
(2) Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet adatszolgáltatását a szakreferens nyújtja be a gazdálkodó szervezet nevében.
4. § Az adatszolgáltatás során az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 6. mellékletében szereplő átváltási tényezőket kell alkalmazni.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Az első adatszolgáltatást nagyvállalatok esetén 2017. június 30-áig, nagyvállalatnak nem minősülő energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet esetén 2018. június 30-áig kell teljesíteni.

(A jogszabály 2017.07.11.-én hatályos állapota.)